Vagaru

Regulamin

Korzystając z Vagaru, akceptujesz zasady regulaminu serwisu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://app.vagaru.com/pages/regulamin oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://app.vagaru.pl/pages/polityka-prywatnosci


Rozdział I

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu Vagaru jest Eltee Group Agnieszka Biały z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 684-239-96-90, REGON: 180563924.
 2. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o:
  a. Usługodawcy – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
  b. Użytkowniku – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, korzystająca z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  c. Usługa – nauczanie języka obcego autorską metodą Vagaru™, obejmującą w szczególności regularne zajęcia prowadzone przez trenerów językowych Vagaru™ oraz wykonywanie przez Użytkownika pracy samodzielnej w zakresie zadawanym i sprawdzanym w formie pisemnej przez trenerów językowych Vagaru™.
  d. Konto Użytkownika – platforma usług dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu w serwisie Vagaru

ROZDZIAŁ II

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych. 
 2. Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane na stronie: https://vagaru.pl/wymagania-techniczne.html
 3. Wymagania techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ III

Konta Użytkowników

 1. Założenie konta w serwisie Vagaru.pl jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji testowej systemu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IV.
 3. Nazwa konta (login) jest jednoznaczna z adresem e-mail podanym przez użytkownika. Login (e-mail użytkownika) nie będzie widoczny dla innych użytkowników serwisu.
 4. W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, wysyłając informację przez formularz kontaktowy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 6. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiadomości o możliwym, niepożądanym dostępem osób trzecich do konta powinien natychmiast zgłosić tą okoliczność za pośrednictwem formularza kontaktowego celem zmiany hasła. 
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisów innym Użytkownikom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail, przez formularz kontaktowy lub na adres pocztowy Usługodawcy.
 11. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy jest ono nieopłacone, a użytkownik nie zalogował się na swoje konto w czasie dłuższym niż 30 dni.

 

ROZDZIAŁ IV

Usługi

 1. Usługodawca w ramach serwisu świadczy następujące usługi:
  a. nauczanie języka angielskiego przeznaczone dla osób dorosłych na czterech poziomach zaawansowania od początkującego do zaawansowanego
  ​b. nauczanie języka angielskiego przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat na dwóch poziomach zaawansowania
 2. Uzyskanie dostępu do usługi przeznaczonej dla osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest możliwe poprzez utworzone przez przedstawiciela ustawowego w tym celu konto Użytkownika.
 3. Użytkownik będący przedstawicielem ustawowym osób, o których mowa w pkt. 2 w przypadku chęci zakupu więcej niż jednego abonamentu zobowiązany jest dla każdego z nich założyć osobne konto Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ V

Abonament i dostęp do kursów

 1. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje w chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.
 2. Dokonanie płatności abonamentu na dostęp do usług świadczonych przez Vagaru.pl rozumiane jest jako zawarcie umowy:
  a. na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu w przypadku płatności jednorazowych przelewem lub kartą płatniczą
  b. na czas nieokreślony w przypadku płatności cyklicznych z użyciem karty płatniczej.
 3. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. 
 4. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament, okres nowego abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.
 5. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu.

 

ROZDZIAŁ VI

Dokonywanie płatności i faktury

 1. Założenie konta w serwisie Vagaru.pl jest bezpłatne. Zakładając nowe konto Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji systemu.
 2. Płatność za dostęp do pełnej wersji Vagaru.pl możliwa jest po zalogowaniu na wersję bezpłatną. 
 3. Płatność za dostęp do pełnej wersji Vagaru.pl dokonywana jest z góry na dany okres w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. 
 4. Płatności jednorazowe i cykliczne obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Płatności cykliczne obsługiwane są przez serwis PayPal.
 5. W przypadku systemu subskrypcyjnej płatności cyklicznej abonament przedłużany jest automatycznie do chwili anulowania płatności cyklicznej. Anulowanie automatycznych płatności cyklicznych jest możliwe w dowolnej chwili po zalogowaniu do serwisu PayPal (w przypadku płatności cyklicznych obsługiwanych przez PayPal) lub po zalogowaniu na serwis Vagaru.pl w zakładce "Konto" (w przypadku płatności cyklicznych obsługiwanych przez PayU).
 6. Celem otrzymania faktury za zakupione usługi, należy podczas zamówienia, w oknie zamówienia, zaznaczyć odpowiednią opcję i podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).

 

ROZDZIAŁ VII

Gwarancja satysfakcji i reklamacje

 1. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonej usługi bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Rezygnację należy przysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego (/kontakt.html) składając odpowiednie oświadczenie, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikała chęć użytkownika do rezygnacji z korzystania z serwisu.
 3. W przypadku rezygnacji Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji na kartę lub konto bankowe, z którego Użytkownik dokonał płatności.  
 4. W dniu zwrotu opłaty konto użytkownika pozostaje aktywne, jednakże Użytkownik posiada dostęp do ograniczonej wersji serwisu. 
 5. Gwarancja satysfakcji Vagaru™ umożliwia Użytkownikowi otrzymanie zwrotu pieniędzy w następstwie złożonej - w terminie 30 dni od chwili aktywacji Usługi- rezygnacji.
 6. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną, przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 7. Każda reklamacja powinna zawierać:
  - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację
  - nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja
  - przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie
 8. Reklamacja przesłana pocztą tradycyjną powinna nadto zawierać podpis osoby składającej reklamację oraz datę
 9. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 11. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 12. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ VIII

Rekompensaty za przerwy w działaniu Usług

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. 
 2. W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej części dłuższych niż 8 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki serwis Vagaru.pl był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
 3. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu Vagaru.pl lub jego istotnej części najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia awarii.
 4. Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 

ROZDZIAŁ IX
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu Vagaru.pl, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.
 2. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przesyłanie treści reklamowych i informacji handlowych z serwisu Vagaru.pl. Decyzję dotyczącą otrzymywania informacji handlowych podjętą przy rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić klikając w link rezygnacji zawarty w przesyłanej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość o treści “Rezygnacja z informacji reklamowych” przez formularz kontaktowy.
 3. Kwestie związane z Polityką prywatności szczegółowo reguluje Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ X

Moderowanie publikowanych treści

 1. W ramach serwisu Usługodawca udostępnia moduł komentarzy i forum, mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych i efektywnego wykorzystania platformy Vagaru™.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  - wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
  - wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
  - wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
  - wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
  - wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,
  - wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,
  - wiadomości niezwiązanych z nauką języków obcych lub sposobami korzystania z Vagaru.pl.
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami platformy. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.
  W celu utrzymania porządku w dziale pytań językowych i na forum zastrzegamy sobie również prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.
 4. W ramach abonamentu serwis zapewnia dostęp do webinariów. Webinaria są realizowane za pośrednictwem połączenia audio w czasie rzeczywistym. Serwis umożliwia dostęp do webinariów również za pośrednictwem połączenia audio-video. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik, który chce skorzystać z połączenia audio-video wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie wizerunku przez współuczestników webinarium oraz Usługodawcy w zakresie związanym ze świadczoną usługą. 

 

ROZDZIAŁ XI

Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie Vagaru.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 880).
 2. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 3. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Vagaru™ materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.

 

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, celem dostosowania ich do . 
 2. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://vagaru.pl/regulamin.html
 3. O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z loginem. Dodatkowo informacja może zostać opublikowana w dziale Aktualności widocznym po zalogowaniu oraz na stronie głównej Vagaru.pl.
 4. Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.
  W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy. Z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowa wygasa.
 5. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.


Aktualna wersja. Ostatnia aktualizacja 04.03.2018r.